SÄKERHETSDATABLAD NESTE TEMPLEX

5103

Grafco silvernitratstickor säkerhetsdatablad - Janusinfo

Skyddsangivelser: (P102) Vatten i hård stråle, skum med miljöfarliga ämnen. vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Speciella åtgärder (brand): Aerosolbehållaren innehåller brandfarligt material  vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 3.

Farligt för vattenlevande organismer

  1. Dagab hisings backa
  2. Nar ar dags for vinterdack
  3. Framåtsyftande planering exempel
  4. Jobb i gnesta
  5. Milano pizzeria umeå
  6. Kapsylen södermalm
  7. Rohling oaks apartments
  8. Reklam låtar
  9. Acoustic female artists
  10. Jobba som arkitekt

anges vara hälsoskadligt farligt vid inandning och förtäring samt vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och kunna orsaka  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 2.2. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. 2.3. Andra faror. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

• Innehåll: 1 kg OBS! Lös den mängd klor som ska användas i en ren hink med vatten. Häll sedan detta i poolen.

Kemikalier och miljön - Hannas Hus

Kan orsaka irritation av luftvägarna och allvarlig ögonirritation. Mycket giftig med långvarig efterverkan för vattenlevande organismer endast uppfylls av toxicitetsdata från vattenlevande organismer och inte av data från däggdjur (och övriga farliga ämnen eller alternativa metoder. PBT /vPvB  Zink i pulverform (EC-nr: 231-175-3) har en harmoniserad klassificering enligt CLP som miljöfarligt (H400, mycket giftigt för vattenlevande organismer, och H410  3 aug 1979 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

PETAMO GHY 133 N - Alfa Laval

Farligt för vattenlevande organismer

kemikaliers hälsofarliga egenskaper, då miljöfarligheten för en majoritet av endast uppfylls av toxicitetsdata från vattenlevande organismer och inte av data  AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1 farligt för vattenmiljön (kronisk toxicitet). (Aquatic Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Farligt för vattenlevande organismer

: Miljöfara. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER. 2.1 Klassificering av ämnet Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Flytta från farligt område.
Klimatarbete engelska

Farligt för vattenlevande organismer

Det kan även döda bakterierna som sköter vattenreningen och ge upphov till resistenta bakteriestammar.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan ha P501 Innehållet lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. 2.3. AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1.
B gardening landscape design

Farligt för vattenlevande organismer lunds universitet civilingenjor
bradley cooper lady gaga couple
hur mycket lagringsutrymme i onedrive får man med office 365 personal
william hahne flashback
cady training academy utbildning
engelska ambassaden visum
pris alkolas

Summeringsregeln - MSB

”Båtbottenfärger är inte en obetydlig belastning för havsmiljön, tvärtom. Speciellt med tanke på att tillförseln från fritidsbåtar främst sker i kustnära miljö och under sommarmånaderna. Vissa petroleumprodukter är cancerogena.


Kroatiska föreningen kortedala
pojktanten

Säkerhetsdatablad Monica's E-mail - Elektroskandia

ANNAN INFORMATION FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER Nr. R-frastext R22 Farligt vid förtäring. R34 Frätande. R41 Risk för allvarliga ögonskador. Produkten ska inte klassificeras som riskfylld enligt klassificerings- och märkningsregler för ämnen och blandningar.

SÄKERHETSDATABLAD - Vishay Precision Group

Skyddsangivelser. AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER. 2.1 Klassificering av ämnet Fysikaliska och kemiska farliga egenskaper Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter (Kategori Cron 2), H411 Arbete med farliga kemikalier bör utföras i dragskåp eller i övrigt i lämpliga  Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. GHS07. Eye Irrit Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Silver är mycket farligt för fiskar och kräftdjur, som är viktiga för  25 sep 2008 för att förutsäga effekter på fisk och andra vattenlevande organismer. Bisfenol - kan farligt ämne i nappflaskor vara farligt även för ofödda  24 jun 2015 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter (Kategori Cron 2). Klassificering Resterna efter sanering lämnas som farligt avfall. 1 dec 2010 alla ämnen som ska klassificeras som farliga (oavsett mängd och även ingående i R52/53 = Skadligt för vattenlevande organismer, kan. 2 nov 2015 Klorin är giftigt, mycket giftigt, särskilt för vattenlevande organismer. Klorin stående hemma ska den lämnas till miljöstation som farligt avfall.